Algemene voorwaarden Verkeersschool-inzicht

Algemene voorwaarden

Arnhem,

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten die worden aangegaan met Verkeersschool-Inzicht. 

Artikel 1: Verkeersschool Algemene voorwaarden
A. De Rijinstructeur(s) van verkeersschool inzicht zijn in het bezit van een geldig instructeurs-certificaat. 
B. Verkeersschool Inzicht is verantwoordelijk voor het onderhouden van de lesauto, motorfiets, aanhangwagen en bromfietsen.
C. Verkeersschool inzicht heeft een bedrijfsverzekering afgesloten zodat de aansprakelijkheid van de leerling gewaarborgd is.
D. Mocht een rijles niet door kunnen gaan wegens ziekte van de instructeur, weersomstandigheden of om een andere reden waarbij het initiatief van de afzegging bij de verkeersschool ligt, dan zal de leerling tijdig op de hoogte worden gesteld en wordt er direct een nieuwe afspraak gemaakt. Het is niet mogelijk voor de leerling om het lesgeld terug te vorderen.

Artikel 2: Leerling
A. Om rijlessen te mogen volgen moet je de 16.5 jarige leeftijd bereikt hebben en voor bromfiets 16 jaar. De leerling dient tijdens de rijles altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
B. Als de leerling geen autorijbewijs heeft moet eerst motortheorie behaald worden voor met motorrijlessen begonnen wordt, dat geldt ook voor bromfietsleerlingen.
C. De leerling vult bij aanvang van de rijopleiding de ‘Eigen Verklaring’ in zodat eventuele belemmeringen om auto of motor te rijden bij de rijschool bekend zijn. Indien de leerling op deze ‘Eigen Verklaring’ een ‘ja’ invult dient het CBR hiervan op de hoogte te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling dat het CBR deze informatie ontvangt.
D. De leerling is verplicht alle noodzakelijke informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische toestand, alcohol- drugs en/of medicijngebruik.
E. De leerling heeft het recht op om een rijles af te zeggen of te verplaatsen. Hij/zij dient dit echter uiterlijk 48 uur van te voren bij de rijschool kenbaar te maken. Indien dit niet 48 uur van te voren kenbaar wordt gemaakt heeft de rijschool het recht om de kosten van de rijles in rekening te brengen. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een dringende reden (bijvoorbeeld bij overlijden van naaste familie, begrafenis etc.)
F. Bij ziekte wordt de eerste les niet in rekening gebracht. Bij eventueel volgende ziekmelding kan de rijschool de lessen in rekening brengen, tenzij deze uiterlijk 48 uur van te voren worden afgezegd.
G. De leerling zorgt ervoor om op de afgesproken tijd en plaats klaar te staan. Is de leerling te laat dan wacht de instructeur 10 minuten. Is de leerling dan nog niet aanwezig dan komt de les te vervallen en dan wordt het lesgeld in rekening gebracht.
H. De leerling is verplicht te melden wanneer zijn/haar rijbevoegdheid bij rechterlijke uitspraak is ontzegd of wanneer het rijbewijs is ingevorderd.

Artikel 3: Betaling
A. Betalingen dienen voldaan te zijn binnen de daarvoor gestelde termijnen. Bij facturen staat de termijn op de factuur vermeld. Bij contante betaling dient de betaling voor aanvang van de les aan de instructeur voldaan te zijn, de instructeur kan bij uitzondering toestaan dat de leerling achteraf betaalt. 
B. De Leskaart die leerling krijgt is tevens het betaalbewijs als die getekend en gestempeld is door de rijinstructeur van Verkeersschool Inzicht. 
C. Indien de betaling niet op tijd binnen is, heeft de rijschool het recht om de rijlessen te stoppen
D. Indien de betaling niet op tijd binnen is, heeft de rijschool het recht om het bedrag te verhogen met €19,50 administratiekosten.
E. Bij een betalingsachterstand wordt de volgende procedure in gang gezet: De leerling ontvangt een herinnering, als deze niet wordt voldaan ontvangt de leerling een aanmaning. Als deze ook niet wordt voldaan kan de rijschool een incassobureau inschakelen. De daaruit ontstane kosten zijn voor rekening van de leerling.

Artikel 4: Rijexamen
A. Het rijexamen , theorie examen of de tussentijdse toets wordt door de rijschool gereserveerd binnen 7 dagen nadat de leerling de kosten van het examen of van de tussentijdse toets heeft voldaan.
B. Voorafgaand aan het examen ondertekent de leerling een actuele ‘Eigen Verklaring’.
C. Her rijexamen wordt in principe afgenomen in de auto of op de motor waarop de leerling ook rijles heeft gevolgd. In geval van overmacht kan het gebeuren dat de leerling in een vervangende auto of motor het rijexamen aflegt.
D. Indien de leerling niet of te laat verschijnt op het examen vanwege een oorzaak die aan de leerling toegewezen kan worden, komt het examen te vervallen en zijn de kosten voor rekening van de leerling.
E. Indien het CBR beslist dat het rijexamen niet doorgaat in verband met slechte weersomstandigheden dan hoeft de leerling dit examen niet te betalen.
F. Als het eerste praktijkexamen, eventuele herexamens, bnor-examens en theorie-examens die aangevraagd zijn door Verkeersschool Inzicht op verzoek van de leerling dat kan mondeling zijn maar ook schriftelijk niet meer gewijzigd of geannuleerd worden, legt de leerling examen niet dan is hij / zij examens geld kwijt of als hij / zij nog niet betaald heeft moet hij /zij als nog betalen.
G. Als er een aanvraag ingediend is bij het CBR door Verkeersschool Inzicht voor een praktijk- of theorie-examen mag de leerling niet verzoeken bij het CBR voor een verwijdering van de aanvraag zo lang hij/zij nog bedragen open heeft staan bij Verkeersschool Inzicht.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Bij aanrijdingen, schade en bekeuringen gelden de volgende regels:

A. De rijschool draagt zelf het risico voor boetes en schade. De leerling kan hier in principe niet aansprakelijk voor worden gesteld. bij motorfiets en bromfiets betaald wel leerling zelf de boetes.
B. Bij ernstige misdragingen kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
C. Indien blijkt dat de leerling onder invloed was van stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
D. Heeft de leerling niet gemeld dat zijn/haar rijbevoegdheid bij rechterlijke uitspraak is ontzegd of dat het rijbewijs is ingevorderd dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor alle financiële gevolgen zoals bekeuringen, aanrijdingen of schade.

Artikel 6: Overig
De rijschool heeft het recht om te stoppen met de rijlessen als:

A. De rijschool het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool.
B. De rijschool het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan het behalen van het rijbewijs.
C. Als er 6 maanden achtereen niet gelest wordt, wordt het lespakket niet meer geldig verklaard inclusief het examen in het lespakket. 
D. Artikel: 6 lid C geldt niet als de leerling een geldige reden schriftelijk aan Verkeersschool Inzicht meedeelt. 
E. Als een leerling voortijdig besluit het afgenomen lespakket niet meer af te zullen maken, zal er over de restitutie “Te Goed lessen”, 20% administratie kosten in rekening gebracht worden excl. BTW.

Artikel 7:  Geschillen

Hoewel wij onze uiterste best doen om de beste service te verlenen aan onze klanten, kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u altijd uw ontevredenheid of uw klacht sturen naar info@verkeersschool-inzicht.nl

Van elke klacht wordt een dossier aangelegd met de aard van de klacht en de wijze van afhandeling. Na het indienen van de klacht krijgt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.

De doelstelling van verkeersschool inzicht is om uw klacht zo snel mogelijk af te handelen maar uiterlijk binnen 2 weken.

Afhankelijk van de ernst van de klacht zullen wij per e-mail of telefonisch contact met u opnemen en indien nodig uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.

G. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.